Privacybeleid

1. Algemeen

Het Wenshuisje is een onderdeel van Gevasi. Alle verwijzingen naar Gevasi (hierna ook “wij”, “we”, “ons”, “onze”) zijn dus ook van toepassing op Het Wenshuisje.
 
Bedrijfsgegevens:

Gevasi
Geert Bruyninckx
Vossestraat 63
1745 Opwijk
België
E-mail: info@hetwenshuisje.be
BTW: BE 0652.690.432

 
Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites en diensten van Gevasi.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waar mogelijk naar doorverwezen wordt. Door gebruik te blijven maken van deze website geef je aan het privacybeleid te hebben gelezen en te aanvaarden.

Wij zijn er ons van bewust dat je vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Gevasi wil zijn klanten en de gebruikers van zijn diensten en producten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt.

Wij willen onze klantgegevens veilig en als een goede huisvader beheren en gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en jou als klant een betere gebruikservaring geven.
Gevasi vertrekt vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens.

In dit privacybeleid maken we je dan ook duidelijk welke gegevens we verzamelen als je onze website of diensten gebruikt, waarom, voor hoelang en hoe je hierover controle hebt.
Zo snap je precies hoe wij werken.

Wij nodigen je uit de tijd te nemen om ons privacybeleid goed door te nemen, alsook onze algemene voorwaarden waar dit beleid deel van uit maakt.

2. Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van onze websites.
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Gevasi streeft ernaar om zijn plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken.
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij je graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. https://www.privacycommission.be/nl

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Gevasi verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze websites en die wij verkrijgen door jouw gebruik van onze websites en/of onze producten en/of diensten.

Gevasi treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van zijn klanten voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid.
Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van onze producten en diensten.

In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Gevasi voor zover nodig in het kader van onze producten en diensten.

4. Doeleinden

Gevasi verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen.
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract.
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen.
 • Wanneer wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben wij in ieder geval jouw e-mail adresgegevens nodig.
Alle informatie die wij op dat moment jou ontvangen, gebruiken wij alleen om jou van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wil.

Ook wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden bij Gevasi, zullen wij jou om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, en zullen wij ook bepaalde gegevens aan jou toewijzen, zoals logingegevens.

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

Wij gebruiken persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Gevasi.

Het kan dat wij persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan wij menen dat die interessant kunnen zijn voor jou.

Wij zullen enkel informatie over diensten en/of producten aanbevelen die van dezelfde aard zijn als diegene die je al bij ons afneemt en/of gekocht hebt.
Je kan je voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

Om prestaties op te volgen.

Gevasi kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om zijn producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Gevasi worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

Gevasi kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, wordt gebruikt om de huidige producten en diensten en onze processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

5 Beveiliging

Wij streven er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysiek als digitaal. Wij dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Om te beginnen zijn al onze websites beveiligd met een SSL certificaat zodat er geen gegevens onderschept kunnen worden. Onze medewerkers worden ook opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.

Wij gebruiken bovendien allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus en intrusie- en anomaliedetectie.
Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van Gevasi dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
Enkel de zaakvoerder heeft toegang tot alle gegevens.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, partners, …) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

Dit nodig is voor onze dienstverlening

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geslecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen Gevasi en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving.

Zo maken wij onder meer gebruik van aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van online-betalingsdiensten, aanbieders van analytics diensten, logistieke partners en tussenpersonen, aanbieders web- en e-mailhosting diensten en aanbieders van online desktop diensten.
Voor meer informatie over onze onderaannemers kan je ons steeds contacteren via de contactgegevens bovenaan.

Als je bij ons een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer door ons aangeboden kunnen worden.

Er een wettelijke verplichting is

Wij verwijzen hiervoor naar punt 4 van dit privacybeleid.

Er een gerechtvaardigd belang is voor Gevasi of de betrokken derde

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

Gevasi toelating heeft ontvangen van de betrokkene

Indien wij op andere wijze persoonsgegevens aan derden zouden geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

7. Rechten van de betrokkene

Je kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Gevasi, voor zover je over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

Je kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens die bovenaan dit privacybeleid vermeld staan. Gevasi zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om jouw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van jouw persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van jouw identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens die bovenaan dit privacybeleid vermeld staan.

Wanneer je dit nodig acht, kan je je eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).

Recht op inzage en transparantie

Je hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die wij van je bijhouden en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. Je kan ons bovendien vragen:

• Of wij persoonsgegevens van je verwerken.

• Voor welke doeleinden wij die verwerken.

• Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken.

• Met welke categorieën van derden wij jouw persoonsgegevens delen.

• Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens.

• Welke rechten je hebt.

Recht op verbetering en om vergeten te worden

Je hebt als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen.

Daarvoor kan onze klantendienst gecontacteerd worden vanaf een geregistreerd adres of kunnen je gegevens aangepast worden via het Mijn Account menu op de website. Deze kunnen dan gesynchroniseerd worden met onze centrale administratie.

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis. Dit geldt uiteraard niet voor eenmalige aankopen.

Je hebt tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van jouw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 1. de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden.
 2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is.
 3. je bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen voorafgaande dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Gevasi,
 4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Wij zullen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zullen wij eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden.

Wij kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Gevasi.

Indien er door jou bezwaar gemaakt wordt, staken wij de verwerking van die persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je als betrokkene het recht om van ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 1. je betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid ervan te controleren.
 2. de verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 3. We hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 4. Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Gevasi zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens nog wel door ons opgeslagen worden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (I) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (II) door jou verstrekt werden en (III) verwerkt worden via geautomatiseerde procedures, heb je als betrokkene het recht om deze gegevens van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om ons te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als je wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

Op deze pagina vind je de formulieren om deze aanvragen te doen.

Wanneer er iets niet duidelijk is, neem dan contact met ons op via de gegevens bovenaan deze pagina.

8. Bewaartermijnen

Gevasi bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.
De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van jouw contract.

Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Gegevens van Google Analytics worden automatisch verwijderd 26 maand na het laatste bezoek.

9. Cookies.

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het toestel wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd). Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, waarom en hoe, en wat je keuzes daarbij zijn vind je hier ons Cookiebeleid.

10. Wijzigingen

Gevasi behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid te herzien en te updaten, indien er (wettelijke) ontwikkelingen zijn die dit vereisen. We adviseren daarom om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen.

Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd.

Mocht je desondanks naar aanleiding van bovenstaande vragen of klachten hebben dan kan je uiteraard contact met ons opnemen.

Deze pagina werd voor het laatst aangepast op 24-05-2018